REGULAMIN Masters Catering SKLEPU WWW stan na dzień 28.12.2020
Regulamin sklepu internetowego  Masters Catering S.C.
§ 1. Definicje
1.    Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1.    Konto — konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Sklepu WWW w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach
2.    Regulamin — niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
3.    Usługodawca  / Sklep WWW – Masters Catering S.C. Patryk Cywiński  Karol Konieczny, ul. Pięciolinii 10, m 59; 02-784 Warszawa, NIP 951-237-81-72, numer telefonu kontaktowego: 509 419 352, kontaktowy adres e-mail: [email protected]
4.    Użytkownik — osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
5.    Zamówienie — składane przez Użytkownika za pomocą Sklepu WWW zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas regularnych dostaw realizowanych przez Masters Catering S.C.

§ 2. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Sklepu WWW.
2.   Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Sklepu WWW jest Usługodawca.
3.   Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1.    Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu (dalej „Usługi”) obejmują:
1.    informowanie Użytkowników o ofercie Sklepu;
2.   umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
3.   umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta;
4.   umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta;
5.   możliwość śledzenia Zamówienia w trakcie realizacji;
6.   umożliwienie składania reklamacji;
2.    Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8 przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
3.    Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Sklepie WWW.
4.    W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
1.    informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Sklepu WWW;
2.    informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich; innych          informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Składanie Zamówień
1.    Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw ustalonych przez Sklep WWW.
2.   Zapłata za Zamówienie jest realizowana przez obsługę płatności online Blue Media S.A., dostępnej na stronie Sklepu WWW. Obsługujemy karty płatnicze Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
3.   Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający Konta.
4.   W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki powinien kolejno:
1.    wybrać typ Zamówienia i ilość w Sklepie WWW;
2.   wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy;
3.   dokonać ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu;
4.   zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku na ekranie.
5.    W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto (z uwzględnieniem § 5 ust. 8 Regulaminu), Użytkownik taki powinien kolejno:
1.    zalogować się do Sklepu WWW przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła;
2.   wybrać typ Zamówienia w Sklepie WWW;
3.   wybrać z listy zapisanych adresów dostawy ten, na który ma być zrealizowane Zamówienie lub wprowadzić nowy adres dostawy;
4.   wybrać zamawiane produkty oferowane Usługodawcę z oferty w Sklepie WWW  przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego    produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu.
5.   zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku na ekranie.
5.    Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 4 i 5 powyżej Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
6.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.
7.    Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
8.   Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien wybrać opcję „Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia. Użytkownicy posiadający Konto mają możliwość zapisania danych niezbędnych do
wystawienia faktury. Użytkownicy nie posiadający Konta powinni każdorazowo podać dane odbiorcy uwidaczniane na Fakturze VAT.
9.   Czas realizacji zamówienia jest liczony:
1.  Przy płatności kartą płatniczą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
2. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

§ 5. Rejestracja i dostęp do Konta Sklepu WWW
1.    Rejestracja Konta Sklepu WWW dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Utwórz konto”.
2.    Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
3.    W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta.
4.    Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Usługodawca, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail.
5.    Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych
prawnie chronionych interesów Użytkownika.
6.    Konto umożliwia:
1.    przechowywanie adresów dostawy Zamówienia;
2.   przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT
3.   edytowanie danych dotyczących Użytkownika.

§ 6. Wymagania techniczne
1.    Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania ze Sklepu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.
2.    Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Sklepu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).
3.    Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Aplikacji i świadczonych za jej pomocą Usług jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Android wersja 4 lub wyższa, bądź iOS wersja 8 lub wyższa.

§ 7. Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług
1.    Użytkownik może korzystać z Usług lub zrezygnować z nich w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieoznaczony z chwilą aktywacji Konta zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres. Rezygnacja z Usług możne nastąpić przez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej stosowne oświadczenie Użytkownika, przesłanej na adres e-mail [email protected] lub listownie, na adres Usługodawcy Masters Catering S.C. Patryk Cywiński  Karol Konieczny ul. Pięciolinii 10, m 59; 02-784 Warszawa, NIP 951-237-81-72.
1.    Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mającej za przedmiot Usługi, w każdym czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
2.    W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w § 7 ust. 2 Regulaminu, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.
3. Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie na adres Usługodawcy : Masters Catering S.C. Patryk Cywiński Karol Konieczny, ul. Pięciolinii 10, m 59; 02-784 Warszawa lub na adres e-mail [email protected] W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 7 ust. 3. powyżej wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rezygnacji z Usług przez Użytkownika, Użytkownik nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami świadczonej Usługi.
7. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy lub rezygnacja z Usług na zasadach opisanych w niniejszym § 7 pozostaje bez wpływu na realizację Zamówień i zobowiązania Stron dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą odstąpienia lub rezygnacji.
8. W przypadku rezygnacji z Usług Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. Reklamacje dotyczące Zamówień
1.    Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2.    Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:
1.  telefonicznie, na numer  telefonu 509 419 352;
2. na piśmie, na adres Masters Catering S.C. Patryk Cywiński  Karol Konieczny ul. Pięciolinii 10, m 59; 02-784 Warszawa,
3.  na adres e-mail [email protected]
3.    Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
4.    O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
5.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
6.    Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
7.    Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione.
8.    Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika  konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

§ 9. Reklamacje dotyczące Usług
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące lub Usług można zgłaszać:

       1.    na adres poczty elektronicznej Usługodawcy ([email protected]) lub listownie, na adres Usługodawcy (Masters Catering S.C. Patryk Cywiński  Karol Konieczny, ul. Pięciolinii 10, m 59; 02-784 Warszawa).

2.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3.    Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
4.    O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Masters Catering S.C. Patryk Cywiński  Karol Konieczny, ul. Pięciolinii 10, m 59; 02-784 Warszawa
2.    Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie Sklepu WWW.

 § 11. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów
1.    Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
1.    zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
2.    zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
2.    Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
adresem http://www.uokik.gov.pl.

§ 12. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników
1.    Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem  https://masterscatering.pl/ w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
2.    Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
3.    Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:
1.    nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt. 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
2.    nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
3.    nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych;
4.    nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy.

§ 13. Zmiana Regulaminu

1.    Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:

1.    zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;
2.    wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
3.    wprowadzenie nowych funkcjonalności Sklepu WWW;
4.    zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu;
5.    usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
6.    przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie.
2.    W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.
3.    O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie Sklepu WWW.

§ 14. Postanowienia końcowe
1.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.